Буџетско рачуноводство
ПОЗИВ НА УПИС СЕДМЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ПОЛАЗНИКА КУРСА

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
ОНЛАЈН ОБУКА

Предавања су осмишљена тако да полазници током обуке стекну не само теоријска већ и практична знања.

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕНА ОБУКА?
-Запосленима у стручним службама корисника буџетских средстава
-Интерним и екстерним ревизорима у пословима контроле пословања корисника буџетских средстава
-Менаџерима који желе да употпуне своје знање из наведене области
-Свим осталим полазницима који нису укључени у систем буџетских финансија, а желе да унапреде своје знање и обезбеде конкурентност приликом тражења посла

ЗНАЊЕ КОЈЕ СТИЧЕТЕ:

-Полазници стичу знање из области буџетског система и на крају обуке ће бити оспособљени за самостално обављање рачуноводствено књиговодствених послова код буџетских корисника.

ОБУКА ЋЕ СЕ ОДВИЈАТИ ОД ОД 9. 11. ДО 2. 12. 2022.
ПОНЕДЕЉКОМ, СРЕДОМ И ПЕТКОМ ОД 12.00 ДО 15.00 ЧАСОВА
40 часова обуке

У ТЕОРИЈСКОМ делу курса изучавају се следеће теме:
• Увод у буџетско рачуноводство
• Аспекти дефинисања имовине
• Биланс стања: пословне промене и њихов утицај на биланс стања – структура биланса и састављање закључног биланса
• Системи књиговодства: просто књиговодство и двојно књиговодство
• Облици и методе књиговодства
• Пословне књиге и помоћне књиге
• Буџетско рачуноводство и буџетска класификација
• Приходи и примања, расходи и издаци, настанак и књижење на контима успеха пословања
• Биланс успеха као разлика између рачуна прихода и примања и расхода и издатака
• Састављање завршног рачуна код буџетских корисника
• Послови који претходе изради завршног рачуна
• Свођење књижења на готовинску основу
• Обрачун исправке вредности основних средстава – амортизације
• Резултат пословања – начин утврђивања и књижења

У ПРАКТИЧНОМ делу ради се комплетан посао од почетног биланса до утврђивања финансијског резултата и попуњавања Извештаја o билансу стања – образац 1.
• Отварање почетног биланса
• Отварања конта главне књиге с уношењем почетног стања из почетног биланса
• Контирања налога за књижење и књижење преко дневника главне књиге и конта главне књиге
• Закључивање конта
• Састављање Закључног листа – бруто биланса
• Утврђивање финансијског резултата – буџетског корисника
• Попуњавање Извештаја о билансу стања – образац 1

Предавачи:
1. Хасан Берберовић, дипл. економиста, дугогодишњи виши буџетски инспектор Министарства финансија Републике Србије, ревизор у јавном сектору
2. Надежда Тошић, доктор правних наука из области буџетског система и контроле

КОТИЗАЦИЈА: 25.000,00 ПДВ (20%)
КОТИЗАЦИЈА ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ НА БАЗУ ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА: 21.000,00 ПДВ (20%)
МОГУЋНОСТ ПЛАЋАЊА У ДВЕ ЈЕДНАКЕ РАТЕ ДО ПОЧЕТКА КУРСА.

Након успешно завршене обуке полазници добијају:
– СЕРТИФИКАТ о завршеној обуци с бројем оствaрених бодова.
– Интерним ревизорима обезбеђена је Потврда о оствареним часовима стручног усавршавања.
– Остварујете попуст од 25% на сва Гласникова издања књига.

Полазницима обуке обезбеђени су:
– интерактивна обука и саветодавна подршка стручних предавача с дугогодишњим искуством,
– приручник за буџетско рачуноводство и други неопходан радни материјал у електронском облику.


Образац пријаве* Буџетско рачуноводство • Од 9.11. - 2. 12. 2022.
Medijator u oblasti zlosavljanja na radu-mobinga
Посредник-медијатор у области злостављања на раду – мобинга

Специјализована обука – посредник-медијатор у области злостављања на раду – мобинга

Време и место одржавања:
5 – 7. октобар 2022. године
среда и четвртак од 16 до 20 часова

петак од 10 до 14 часова

ОБУКА СЕ ОДРЖАВА ОНЛАЈН

Полазници се специјализују и добијају лиценцу медијатора за област злостављања на раду – мобинга.


Специјализација пружа могућност за самосталан рад у постојећој радној средини или на позив других привредних субјеката.

Полазници стичу довољан број часова за продужење лиценце медијатора;


Коме је намењена?
Запосленима који у својим радним срединама већ раде као лица задужена за заштиту од злостављања, медијаторима који су завршили основну обуку и желе да се специјализују за рад код постојећег послодавца или самосталан рад.
Полазницима је обезбеђен радни материјал у електронском облику, са свим неопходним законима и прописима. као и уверење о завршеној обуци

НАШИ ПРЕДАВАЧИ СУ МЕДИЈАТОРИ СА ДУГОГОДИШЊИМ ИСКУСТВОМ У ЕДУКАЦИЈИ И ПРАКТИЧНОЈ ПРИМЕНИ МЕДИЈАЦИЈЕ У МОБИНГУ


Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић: Професор и предавач на Факултету политичких наука на предмету
Увод у медијацију на програму Мастер студије социјалног рада. Ауторка је и тренер више акредитованих
обука код Републичког завода за социјалну заштиту за основну обуку, као и примену медијације у областима
породичних односа. Ауторка је више научних и стручних радова и публикација из ове области.


Вера Деспотовић: Специјалиста медијације и породични психотерапеут. Аутор, реализатор и учесник у
реализацији бројних међународних, регионалних, националних и локалних стручних скупова и пројеката.
Аутор и коаутор више стручних публикација, приручника и стручних радова.


Владан Јовановић: Дипломирани правник, специјалиста медијације. Аутор, реализатор и учесник у
реализацији бројних међународних, регионалних, националних и локалних стручних скупова и пројеката.
Аутор и коаутор више стручних публикација, приручника и стручних радова

ТЕМЕ ОБУКЕ:
Појам, карактеристике, манифестације, врсте и фазе мобинга. Закон о спречавању злостављања на раду, Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у
вези с превенцијом и заштитом од злостављања на раду – превенција, препознавање и процедуре у случајевима злостављања на раду. Медијација у случајевима мобинга:
основне карактеристике поступка, циљеви, предности поступка и фазе поступка. Улога медијатора у случајевима мобинга Специфичне вештине медијатора за посредовање
у случајевима мобинга и превенције мобинга. Практичне вежбе – симулација медијације у случају мобинга по фазама процеса, и још много тога.

КОТИЗАЦИЈА: 15.000,00 РСД ПДВ 20% по учеснику


Полазницима који су завршили основну обуку за посреднике у Службеном гласнику одобрава се попуст од 20% за специјализовану обуку. Попусти се не сабирају.

Пријави се на обуку:

 


Обука за посреднике – медијаторе //05.-09. децембар 2022.године

ОСНОВНА ОБУКА ЗА ПОСРЕДНИКЕ – МЕДИЈАТОРЕ  
Обука је лиценцирана и спроводи се у складу с дозволом Министарства правде, бр. 740-09-0076072015, и Правилником о програму основне обуке посредника („Службени гласник РС“, број 146/14)

Обука се одржава уживо у Београду, Јована Ристића 1

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕНА ОБУКА
Обука је намењена најширој циљној групи: правницима, економистима, политиколозима, социјалним радницима, психолозима, адвокатима, извршитељима, јавним бележницима, инжењерима, запосленима у здравству, школству, у јавним предузећима и приватним компанијама, невладином сектору, представницима синдиката и свима који желе да се оспособе за обављање послова посредовања.


ЗАШТО ЈЕ ОБУКА КОРИСНА
Полазници стичу потребно знање и вештину, а након испуњења услова и уписа у Регистар, добијају лиценцу и звање посредника, које им омогућава да професионално и самостално обављају делатност посредника-медијатора. Диплома високог образовања услов је за стицање поменуте лиценце.

УЧЕСНИЦИМА СУ ОБЕЗБЕЂЕНИ:
радни материјал у електронском облику (презентације, вежбе и пратећа акта),
уверење о завршеној обуци које је један од услова за упис у Регистар посредника.


Kотизација: 24.000,00 РСД ПДВ 20% по учеснику
Могућност плаћања у две једнаке рате до почетка обуке.

ПРЕДАВАЧИ:
Љубица Милутиновић
Судија је Врховног касационог суда Србије у пензији и стална продавачица на Правосудној академији, сa дугогодишњим радним искуством на судијским функцијама и у раду на изради нацрта закона, затим продавачица у едукацији судија и студената права. Ауторка је и коауторка више монографија, приручника и текстова у стручним часописима, као и више приручника и стручних текстова из области медијације.
Вера Деспотовић, специјалиста медијације
Дипломирана је социјална радница, породична психотерапеуткиња и медијаторка. Запослена је на Факултету за медије и комуникације, на Департману за социјални рад. Праксу медијације спроводи у области породичних спорова, у раду с малолетним починиоцима кривичних дела и оштећеним странама, у случајевима злостављања на раду, као и у случајевима дискриминације. Ауторка је више приручника и стручних радова из области медијације.
Гордана Михаиловић
Судија и председница Другог општинског суда у Београду у периоду од 15. 2. 2001. до 15. 7. 2005. године.
Медијацијом се бави од самих почетака њеног увођења у Србији и поседује вишегодишње искуство. Први је председник суда у ком је медијација уведена организовано, кроз систем судства. Ауторка је неколико књига из ове области и Коментара Закона о медијацији. Данас се активно бави медијацијом и организацијом њене практичне примене у оквиру Асоцијације медијатора Србије, Центра за медијацију.

Obuka_Medijatori_osnovna_obuka_1

Obuka_Medijatori_osnovna_obuka_2


Образац пријаве*• Основна обука за посреднике - медијаторе ••5-9.12.2022.

Медијација у породичним споровима

МЕДИЈАЦИЈА У ПОРОДИЧНИМ СПОРОВИМА

Аутори програма и предавачи су:
Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић, професор на Факултету политичких наука
Владан Јовановић, дипломирани правник, специјалиста медијације
Вера Деспотовић, специјалиста медијације и породични психотерапеут

Намењена је медијаторима који су завршили основну обуку за посреднике и желе да се специјализују за област породичних односа.

Могућност похађања обуке имају сви медијатори без обзира на основно занимање.

Обука се спроводи у четири радна дана. У току једног радног дана обука траје пет часова од по 45 минута.

Котизација: 15.000,00 динара ПДВ

Полазницима који су завршили основну обуку за посреднике у „Службеном гласнику“ одобрава се попуст од 20%

Учесницима семинара обезбеђени су:
• предавање, вежбе, обука и саветодавна подршка.
• радни материјал у електронском облику
• сертификат о завршеној обуци
• потврду о похађању 20 часова (15 сати) стручног усавршавања за продужење лиценце
• чланство у Клубу читалаца уз 25% попуста на сва Гласникова издања књига

ONLINE *** Обука се одржава онлајн преко ZOOM апликације

САДРЖАЈ ОБУКЕ И РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА

Програм обуке из медијације у породичним споровима спроводи се у четири радна дана.

У току једног радног дана обука траје пет часова од по 45 минута.

ПРВИ ДАН 1.
Упознавање са учесницима програма и уводним темама којe се односе на специфичности породичне медијације и теме у вези са породичним и партнерским функционисањем/разводом брака.

1) Специфичности породичне медијације (1 час):
– разлике између медијације и других сродних приступа у разрешавању породичних конфликата;
– области примене породичне медијације;
– специфична знања и вештине које породични медијатор треба да поседује за вођење процеса
медијације.

2) Породично и партнерско функционисање (1 час):
– концепт и фазе животног циклуса породице;
– развојна и динамичка димензија породичног система;
– развојни процеси мењања породице и главне промене;
– транзиције кроз које породица пролази током свог животног циклуса;
– карактеристике партнерских односа/супсистема;
– типичне фазе развоја партнерских релација;
– врсте брачних конфликата.

3) Развод брака и деца у разведеном породичном систему (1 час):
– главне карактеристике процеса развода брака (кроз перспективу развода као породичног догађаја);
– модел животних циклуса породице у разводу;
– породичне трансформације током процеса развода;
– деца у разведеном породичном систему;
– развојне потребе деце;
– потребе деце у току развода и у постразводној фази.

4) Ефекти развода на децу и најбољи интерес детета (1 час):
– најчешћи фактори који неповољно утичу на прилагођавање деце током процеса развода родитеља;
– фактори који могу допринети изградњи самопоуздања и осећаја компетенције и сигурности код детета
током развода родитеља.

5) Најбољи интерес деце у току процеса развода и у постразводној фази (1 час):
– најбољи интерес детета – концепт и специфични критеријуми за утврђивање најбољег интереса деце;
– водичи добре праксе;
– УН повеља о правима деце;
– задаци за родитеље и задаци који се постављају пред децу.

ДРУГИ ДАН 2.

Овладавање знањима о породичној медијацији регулисаној Породичним законом и правима детета и родитељским правом и упознавање са вештинама и техникама вођења поступка посредовања у одређеним специфичним ситуацијама.

1) Породична медијација у Породичном закону (1 час) :
– мирење и нагодба, услови за мирење, индикације за поступак нагодбе, улога суда, улога органа
старатељства/центра за социјални рад и друге организације оспособљене за посредовање у породичним
односима, комуникација између суда и органа старатељства/друге организације оспособљене за
посредовање у породичним односима.

2) Права детета дефинисана Породичним законом (1 час):
– право детета дефинисана Породичним законом;
– угроженост појединих права детета током развода и начина заштите права детета.

3) Родитељско право (1 час):
– старање о детету и компоненте старања о детету (чување и подизање детета, васпитавање, образовање,
заступање, издржавање, управљање и располагање имовином детета).

4) Дисбаланс у моћи и насиље у породици (1 час):
– дефинисање моћи у односима;
– најчешће испољени облици моћи у односима у нашој култури;
– раздвајање проблематичних аспеката моћи од оних у којима не долази до нарушавања права других;
– обрасци моћи и успостављање баланса;
– унапређење способности за препознавање обрасца моћи у односима и унапређење вештина
балансирања односа.

5) Родно осетљив приступ у породичној медијацији (1 час):
– разлике између појмова пола и рода;
– карактеристике родно осетљивог приступа у медијацији;
– технике и интервенције које могу бити коришћене у овом приступу током медијације.

ТРЕЋИ ДАН 3.

Упознавање са вештинама и техникама вођења поступка породичне медијације са практичним вежбама кроз следеће теме:

1) Припрема за медијацију и процес/фазе породичне медијације (1 час):
– познавање са неопходним предусловима за отпочињање медијације;
– процес и фазе породичне медијације;
– уводна сеанса: увод у медијацију и фокусирање на децу;
– дефиниција проблема;
– размена и разјашњење (индивидуални кокуси);
– редефиниција проблема;
– кларификација/појашњавање тема;
– трагање за различитим могућностима решења;
– завршно преговарање/евалуације понуђених решења;
– изградња споразума.

2) Почетак медијације и изношење битних аспеката проблема (1 час):
– представљање почетка медијације: уводна реч, договор око правила, сагласност за учествовање, представљање поступка и улоге медијатора;
– развијање вештине започињања медијације;
– фаза фокусирање на децу;
– провежбавање процеса медијације – уводна сеанса: увод у медијацију и фокусирање на децу;
– изношење битних аспеката проблема;
– карактеристике фазе изношења битних аспеката спора;
– улога медијатора у фази изношења битних аспеката спора;
– потенцијални ризици/тешкоће током изношења битних аспеката спора;
– начини превазилажења тешкоћа током изношења битних аспеката спора;
– провежбавање процеса медијације – фаза изношење битних аспеката спора.

3) Размена разјашњавање и кларификација/појашњавање тема (1 час):
– карактеристике фазе размена и разјашњавање и редефинисање проблема;
– улога медијатора у фази размена и разјашњавање и редефинисање проблема;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе размена и разјашњавања и редефинисање проблема;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе размена и разјашњавања и редефинисање проблема;
– провежбавање процеса медијације – фаза размена и разјашњавања и редефинисање проблема;
– кларификација/појашњавање тема;
– карактеристике фазе појашњавање тема;
– улога медијатора у фази појашњавања тема;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе појашњавања тема;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе појашњавања тема;
– провежбавање процеса медијације – фаза појашњавања тема.

ТРЕЋИ ДАН 3.

4) Мапирање интереса/страховања и умножавање предлога решења (1 час):
– карактеристике фазе мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– улога медијатора у фази мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора
начини превазилажења тешкоћа током фазе мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– провежбавање процеса медијације – фаза мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– умножавање предлога решења;
– карактеристике фазе умножавање предлога решења;
– улога медијатора у фази умножавање предлога решења;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе умножавање предлога решења;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе умножавање предлога решења;
–провежбавање процеса медијације – фаза умножавање предлога решења.

5) Завршно преговарање и изградња споразума (и прављење родитељског плана) (1 час):
– карактеристике фазе завршно преговарање и евалуација понуђених решења;
– улога медијатора у фази завршног преговарања и евалуација понуђених решења;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе завршног преговарања и евалуација понуђених решења;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе завршног преговарања и евалуација понуђених решења;
– провежбавање процеса медијације – фаза завршно преговарање и евалуација понуђених решења;
– изградња споразума; прављење родитељског плана/карактеристике фазе медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– улога медијатора у фази медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– провежбавање процеса медијације – фаза медијацијски споразум и прављење родитељског плана.

ЧЕТВРТИ ДАН 4.
Упознавање са вештинама и техникама вођења поступка породичне медијације са теоријским излагањима и практичним вежбама кроз следеће теме:

1) Породична медијација у раду са јаким осећањима (између чланова породице) и са паровима који су у продубљеном конфликту (1 час):
– системски приступ у разумевању односа између партнера код којих су присутне јаке емоције;
– вештине за примену медијације у раду са јаким осећањима;
– породична медијација у раду са паровима који су у продубљеном конфликту;
– начини и специфичне вештине које су потребне медијаторима у разговорима са паровима чија је оријентација окривљавање, оптуживање и кажњавање;
– могући приступом (начини и специфичне вештине) у раду са паровима који су у продубљеном конфликту.

2) Правне последице престанка брака и ванбрачне заједнице (1 час):
– правна питања као контекст породичне медијације:
дете под родитељским старањем, родитељско право над дететом које живи са родитељима; улога органа старатељства (превентивни и корективни надзор над вршењем родитељског права); родитељско право при одвојеном животу родитеља: заједничко вршење родитељског права (физички и правно заједничко вршење родитељског права), самостално вршење родитељског права (права родитеља који не врши самостално родитељско право; правни путеви за заједничко и самостално вршење родитељског права (иницирање поступка по споразуму или по тужби).

3) Правна питања која се разрешавају у породичној медијацији (1 час):
– вршење родитељског права, деоба брачне/ванбрачне тековине;
– заједничко и самостално вршење родитељског права;
– унапређење способности препознавања индикација и контраиндикација за опредељивање за самостално или заједничко вршење родитељског права, страна у спору.

4) Укључивање деце у медијацију и модели укључивања деце у поступак медијације (1 час):
– укључивање деце у циљу обезбеђења најбољег интереса.
– приступи у односу према деци и њиховом укључивању у медијацију.
– модели укључивања деце
– стандарди укључивања деце – предуслови и начини.
– законски оквир и право деце на партиципацију; пословна способност деце
– директно укључивање деце – предуслови укључивања; смернице у раду са децом; фактори који утичу на компетенције за директно консултовање (способности, вештине); препоруке за и против одлуке о директном консултовању;
– индиректно укључивање деце у поступак медијације – основни кораци и поруке родитељима у поступку.

5) Разграничавање домена у раду и завршна евалуација (1 час):
– различити домени рада: информисање, медијација, саветовање, терапија, заштита.
Kритеријуми за разграничење домена;
– евалуација семинара.

О ПРЕДАВАЧИМА:

Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић

• Професор и предавач на Факултету политичких наука, предмет Увод у медијацију на програму Мастер студије социјалног рада;
• Оснивач и руководилац програма Специјалистичких академских двогодишњих студија из медијације на ФПН;
• Аутор је и тренер више акредитованих обука код Републичког завода за социјалну заштиту за основну обуку, као и примену медијације у областима породичних односа, између жртава и малолетних учиниоца кривичних дела, дискриминације, мобинга;
• Аутор је више научних и стручних радова и публикација из ове области.

Вера Деспотовић, специјалиста медијације и породични психотерапеут

• Предавач на Факултету за медије и комуникације, на департману за социјални рад. Има двадесетогодишње искуство у примени психотерапије и медијације у раду с паровима и
породицама, у Саветовалишту за брак и породицу града Београда. Праксу медијације спроводи у области породичних спорова; у раду са малолетним починиоцима кривичних дела и оштећених страна; у случајевима злостављања на раду и у случајевима дискриминације. Извршна је директорка НВО „Удружење медијатора Србије“. Има вишегодишње искуство у реализацији основног програма обуке за медијаторе, у Србији и региону. Ауторка и реализаторка више специјализованих програма обуке.

Владан Јовановић, дипломирани правник, специјалиста медијације

• Аутор, реализатор и учесник у реализацији бројних међународних, регионалних, националних и локалних стручних скупова и пројеката; аутор и коаутор више стручних публикација, приручника и стручних радова;
• Регионални самостални консултант у области специјалне заштите, породичног права, права детета, људских и мањинских права. Консултант на бројним системским пројектима у Србији, Босни и Херцеговини, Црној Гори и Албанији за потребе влада односно ресорних министарстава у наведеним државама.


Образац пријаве *Медијација у породичним споровима