Буџетско рачуноводство
ПОЗИВ НА УПИС СЕДМЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ПОЛАЗНИКА КУРСА

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
ОНЛАЈН ОБУКА

Предавања су осмишљена тако да полазници током обуке стекну не само теоријска већ и практична знања.

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕНА ОБУКА?
-Запосленима у стручним службама корисника буџетских средстава
-Интерним и екстерним ревизорима у пословима контроле пословања корисника буџетских средстава
-Менаџерима који желе да употпуне своје знање из наведене области
-Свим осталим полазницима који нису укључени у систем буџетских финансија, а желе да унапреде своје знање и обезбеде конкурентност приликом тражења посла

ЗНАЊЕ КОЈЕ СТИЧЕТЕ:

-Полазници стичу знање из области буџетског система и на крају обуке ће бити оспособљени за самостално обављање рачуноводствено књиговодствених послова код буџетских корисника.

ОБУКА ЋЕ СЕ ОДВИЈАТИ ОД ОД 9. 11. ДО 2. 12. 2022.
ПОНЕДЕЉКОМ, СРЕДОМ И ПЕТКОМ ОД 12.00 ДО 15.00 ЧАСОВА
40 часова обуке

У ТЕОРИЈСКОМ делу курса изучавају се следеће теме:
• Увод у буџетско рачуноводство
• Аспекти дефинисања имовине
• Биланс стања: пословне промене и њихов утицај на биланс стања – структура биланса и састављање закључног биланса
• Системи књиговодства: просто књиговодство и двојно књиговодство
• Облици и методе књиговодства
• Пословне књиге и помоћне књиге
• Буџетско рачуноводство и буџетска класификација
• Приходи и примања, расходи и издаци, настанак и књижење на контима успеха пословања
• Биланс успеха као разлика између рачуна прихода и примања и расхода и издатака
• Састављање завршног рачуна код буџетских корисника
• Послови који претходе изради завршног рачуна
• Свођење књижења на готовинску основу
• Обрачун исправке вредности основних средстава – амортизације
• Резултат пословања – начин утврђивања и књижења

У ПРАКТИЧНОМ делу ради се комплетан посао од почетног биланса до утврђивања финансијског резултата и попуњавања Извештаја o билансу стања – образац 1.
• Отварање почетног биланса
• Отварања конта главне књиге с уношењем почетног стања из почетног биланса
• Контирања налога за књижење и књижење преко дневника главне књиге и конта главне књиге
• Закључивање конта
• Састављање Закључног листа – бруто биланса
• Утврђивање финансијског резултата – буџетског корисника
• Попуњавање Извештаја о билансу стања – образац 1

Предавачи:
1. Хасан Берберовић, дипл. економиста, дугогодишњи виши буџетски инспектор Министарства финансија Републике Србије, ревизор у јавном сектору
2. Надежда Тошић, доктор правних наука из области буџетског система и контроле

КОТИЗАЦИЈА: 25.000,00 ПДВ (20%)
КОТИЗАЦИЈА ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ НА БАЗУ ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА: 21.000,00 ПДВ (20%)
МОГУЋНОСТ ПЛАЋАЊА У ДВЕ ЈЕДНАКЕ РАТЕ ДО ПОЧЕТКА КУРСА.

Након успешно завршене обуке полазници добијају:
– СЕРТИФИКАТ о завршеној обуци с бројем оствaрених бодова.
– Интерним ревизорима обезбеђена је Потврда о оствареним часовима стручног усавршавања.
– Остварујете попуст од 25% на сва Гласникова издања књига.

Полазницима обуке обезбеђени су:
– интерактивна обука и саветодавна подршка стручних предавача с дугогодишњим искуством,
– приручник за буџетско рачуноводство и други неопходан радни материјал у електронском облику.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.


Образац пријаве* Буџетско рачуноводство • Од 9.11. - 2. 12. 2022.
Medijator u oblasti zlosavljanja na radu-mobinga
Посредник-медијатор у области злостављања на раду – мобинга

Специјализована обука – посредник-медијатор у области злостављања на раду – мобинга

Време и место одржавања:
5 – 7. октобар 2022. године
среда и четвртак од 16 до 20 часова

петак од 10 до 14 часова

ОБУКА СЕ ОДРЖАВА ОНЛАЈН

Полазници се специјализују и добијају лиценцу медијатора за област злостављања на раду – мобинга.


Специјализација пружа могућност за самосталан рад у постојећој радној средини или на позив других привредних субјеката.

Полазници стичу довољан број часова за продужење лиценце медијатора;


Коме је намењена?
Запосленима који у својим радним срединама већ раде као лица задужена за заштиту од злостављања, медијаторима који су завршили основну обуку и желе да се специјализују за рад код постојећег послодавца или самосталан рад.
Полазницима је обезбеђен радни материјал у електронском облику, са свим неопходним законима и прописима. као и уверење о завршеној обуци

НАШИ ПРЕДАВАЧИ СУ МЕДИЈАТОРИ СА ДУГОГОДИШЊИМ ИСКУСТВОМ У ЕДУКАЦИЈИ И ПРАКТИЧНОЈ ПРИМЕНИ МЕДИЈАЦИЈЕ У МОБИНГУ


Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић: Професор и предавач на Факултету политичких наука на предмету
Увод у медијацију на програму Мастер студије социјалног рада. Ауторка је и тренер више акредитованих
обука код Републичког завода за социјалну заштиту за основну обуку, као и примену медијације у областима
породичних односа. Ауторка је више научних и стручних радова и публикација из ове области.


Вера Деспотовић: Специјалиста медијације и породични психотерапеут. Аутор, реализатор и учесник у
реализацији бројних међународних, регионалних, националних и локалних стручних скупова и пројеката.
Аутор и коаутор више стручних публикација, приручника и стручних радова.


Владан Јовановић: Дипломирани правник, специјалиста медијације. Аутор, реализатор и учесник у
реализацији бројних међународних, регионалних, националних и локалних стручних скупова и пројеката.
Аутор и коаутор више стручних публикација, приручника и стручних радова

ТЕМЕ ОБУКЕ:
Појам, карактеристике, манифестације, врсте и фазе мобинга. Закон о спречавању злостављања на раду, Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у
вези с превенцијом и заштитом од злостављања на раду – превенција, препознавање и процедуре у случајевима злостављања на раду. Медијација у случајевима мобинга:
основне карактеристике поступка, циљеви, предности поступка и фазе поступка. Улога медијатора у случајевима мобинга Специфичне вештине медијатора за посредовање
у случајевима мобинга и превенције мобинга. Практичне вежбе – симулација медијације у случају мобинга по фазама процеса, и још много тога.

КОТИЗАЦИЈА: 15.000,00 РСД ПДВ 20% по учеснику


Полазницима који су завршили основну обуку за посреднике у Службеном гласнику одобрава се попуст од 20% за специјализовану обуку. Попусти се не сабирају.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Пријави се на обуку:

 


Обука за посреднике – медијаторе //05.-09. децембар 2022.године

ОСНОВНА ОБУКА ЗА ПОСРЕДНИКЕ – МЕДИЈАТОРЕ  
Обука је лиценцирана и спроводи се у складу с дозволом Министарства правде, бр. 740-09-0076072015, и Правилником о програму основне обуке посредника („Службени гласник РС“, број 146/14)

Обука се одржава уживо у Београду, Јована Ристића 1

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕНА ОБУКА
Обука је намењена најширој циљној групи: правницима, економистима, политиколозима, социјалним радницима, психолозима, адвокатима, извршитељима, јавним бележницима, инжењерима, запосленима у здравству, школству, у јавним предузећима и приватним компанијама, невладином сектору, представницима синдиката и свима који желе да се оспособе за обављање послова посредовања.


ЗАШТО ЈЕ ОБУКА КОРИСНА
Полазници стичу потребно знање и вештину, а након испуњења услова и уписа у Регистар, добијају лиценцу и звање посредника, које им омогућава да професионално и самостално обављају делатност посредника-медијатора. Диплома високог образовања услов је за стицање поменуте лиценце.

УЧЕСНИЦИМА СУ ОБЕЗБЕЂЕНИ:
радни материјал у електронском облику (презентације, вежбе и пратећа акта),
уверење о завршеној обуци које је један од услова за упис у Регистар посредника.


Kотизација: 24.000,00 РСД ПДВ 20% по учеснику
Могућност плаћања у две једнаке рате до почетка обуке.

ПРЕДАВАЧИ:
Љубица Милутиновић
Судија је Врховног касационог суда Србије у пензији и стална продавачица на Правосудној академији, сa дугогодишњим радним искуством на судијским функцијама и у раду на изради нацрта закона, затим продавачица у едукацији судија и студената права. Ауторка је и коауторка више монографија, приручника и текстова у стручним часописима, као и више приручника и стручних текстова из области медијације.
Вера Деспотовић, специјалиста медијације
Дипломирана је социјална радница, породична психотерапеуткиња и медијаторка. Запослена је на Факултету за медије и комуникације, на Департману за социјални рад. Праксу медијације спроводи у области породичних спорова, у раду с малолетним починиоцима кривичних дела и оштећеним странама, у случајевима злостављања на раду, као и у случајевима дискриминације. Ауторка је више приручника и стручних радова из области медијације.
Гордана Михаиловић
Судија и председница Другог општинског суда у Београду у периоду од 15. 2. 2001. до 15. 7. 2005. године.
Медијацијом се бави од самих почетака њеног увођења у Србији и поседује вишегодишње искуство. Први је председник суда у ком је медијација уведена организовано, кроз систем судства. Ауторка је неколико књига из ове области и Коментара Закона о медијацији. Данас се активно бави медијацијом и организацијом њене практичне примене у оквиру Асоцијације медијатора Србије, Центра за медијацију.

Obuka_Medijatori_osnovna_obuka_1

Obuka_Medijatori_osnovna_obuka_2

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.


Образац пријаве*• Основна обука за посреднике - медијаторе ••5-9.12.2022.

Медијација у породичним споровима

МЕДИЈАЦИЈА У ПОРОДИЧНИМ СПОРОВИМА

Аутори програма и предавачи су:
Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић, професор на Факултету политичких наука
Владан Јовановић, дипломирани правник, специјалиста медијације
Вера Деспотовић, специјалиста медијације и породични психотерапеут

Намењена је медијаторима који су завршили основну обуку за посреднике и желе да се специјализују за област породичних односа.

Могућност похађања обуке имају сви медијатори без обзира на основно занимање.

Обука се спроводи у четири радна дана. У току једног радног дана обука траје пет часова од по 45 минута.

Котизација: 15.000,00 динара ПДВ

Полазницима који су завршили основну обуку за посреднике у „Службеном гласнику“ одобрава се попуст од 20%

Учесницима семинара обезбеђени су:
• предавање, вежбе, обука и саветодавна подршка.
• радни материјал у електронском облику
• сертификат о завршеној обуци
• потврду о похађању 20 часова (15 сати) стручног усавршавања за продужење лиценце
• чланство у Клубу читалаца уз 25% попуста на сва Гласникова издања књига

ONLINE *** Обука се одржава онлајн преко ZOOM апликације

САДРЖАЈ ОБУКЕ И РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА

Програм обуке из медијације у породичним споровима спроводи се у четири радна дана.

У току једног радног дана обука траје пет часова од по 45 минута.

ПРВИ ДАН 1.
Упознавање са учесницима програма и уводним темама којe се односе на специфичности породичне медијације и теме у вези са породичним и партнерским функционисањем/разводом брака.

1) Специфичности породичне медијације (1 час):
– разлике између медијације и других сродних приступа у разрешавању породичних конфликата;
– области примене породичне медијације;
– специфична знања и вештине које породични медијатор треба да поседује за вођење процеса
медијације.

2) Породично и партнерско функционисање (1 час):
– концепт и фазе животног циклуса породице;
– развојна и динамичка димензија породичног система;
– развојни процеси мењања породице и главне промене;
– транзиције кроз које породица пролази током свог животног циклуса;
– карактеристике партнерских односа/супсистема;
– типичне фазе развоја партнерских релација;
– врсте брачних конфликата.

3) Развод брака и деца у разведеном породичном систему (1 час):
– главне карактеристике процеса развода брака (кроз перспективу развода као породичног догађаја);
– модел животних циклуса породице у разводу;
– породичне трансформације током процеса развода;
– деца у разведеном породичном систему;
– развојне потребе деце;
– потребе деце у току развода и у постразводној фази.

4) Ефекти развода на децу и најбољи интерес детета (1 час):
– најчешћи фактори који неповољно утичу на прилагођавање деце током процеса развода родитеља;
– фактори који могу допринети изградњи самопоуздања и осећаја компетенције и сигурности код детета
током развода родитеља.

5) Најбољи интерес деце у току процеса развода и у постразводној фази (1 час):
– најбољи интерес детета – концепт и специфични критеријуми за утврђивање најбољег интереса деце;
– водичи добре праксе;
– УН повеља о правима деце;
– задаци за родитеље и задаци који се постављају пред децу.

ДРУГИ ДАН 2.

Овладавање знањима о породичној медијацији регулисаној Породичним законом и правима детета и родитељским правом и упознавање са вештинама и техникама вођења поступка посредовања у одређеним специфичним ситуацијама.

1) Породична медијација у Породичном закону (1 час) :
– мирење и нагодба, услови за мирење, индикације за поступак нагодбе, улога суда, улога органа
старатељства/центра за социјални рад и друге организације оспособљене за посредовање у породичним
односима, комуникација између суда и органа старатељства/друге организације оспособљене за
посредовање у породичним односима.

2) Права детета дефинисана Породичним законом (1 час):
– право детета дефинисана Породичним законом;
– угроженост појединих права детета током развода и начина заштите права детета.

3) Родитељско право (1 час):
– старање о детету и компоненте старања о детету (чување и подизање детета, васпитавање, образовање,
заступање, издржавање, управљање и располагање имовином детета).

4) Дисбаланс у моћи и насиље у породици (1 час):
– дефинисање моћи у односима;
– најчешће испољени облици моћи у односима у нашој култури;
– раздвајање проблематичних аспеката моћи од оних у којима не долази до нарушавања права других;
– обрасци моћи и успостављање баланса;
– унапређење способности за препознавање обрасца моћи у односима и унапређење вештина
балансирања односа.

5) Родно осетљив приступ у породичној медијацији (1 час):
– разлике између појмова пола и рода;
– карактеристике родно осетљивог приступа у медијацији;
– технике и интервенције које могу бити коришћене у овом приступу током медијације.

ТРЕЋИ ДАН 3.

Упознавање са вештинама и техникама вођења поступка породичне медијације са практичним вежбама кроз следеће теме:

1) Припрема за медијацију и процес/фазе породичне медијације (1 час):
– познавање са неопходним предусловима за отпочињање медијације;
– процес и фазе породичне медијације;
– уводна сеанса: увод у медијацију и фокусирање на децу;
– дефиниција проблема;
– размена и разјашњење (индивидуални кокуси);
– редефиниција проблема;
– кларификација/појашњавање тема;
– трагање за различитим могућностима решења;
– завршно преговарање/евалуације понуђених решења;
– изградња споразума.

2) Почетак медијације и изношење битних аспеката проблема (1 час):
– представљање почетка медијације: уводна реч, договор око правила, сагласност за учествовање, представљање поступка и улоге медијатора;
– развијање вештине започињања медијације;
– фаза фокусирање на децу;
– провежбавање процеса медијације – уводна сеанса: увод у медијацију и фокусирање на децу;
– изношење битних аспеката проблема;
– карактеристике фазе изношења битних аспеката спора;
– улога медијатора у фази изношења битних аспеката спора;
– потенцијални ризици/тешкоће током изношења битних аспеката спора;
– начини превазилажења тешкоћа током изношења битних аспеката спора;
– провежбавање процеса медијације – фаза изношење битних аспеката спора.

3) Размена разјашњавање и кларификација/појашњавање тема (1 час):
– карактеристике фазе размена и разјашњавање и редефинисање проблема;
– улога медијатора у фази размена и разјашњавање и редефинисање проблема;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе размена и разјашњавања и редефинисање проблема;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе размена и разјашњавања и редефинисање проблема;
– провежбавање процеса медијације – фаза размена и разјашњавања и редефинисање проблема;
– кларификација/појашњавање тема;
– карактеристике фазе појашњавање тема;
– улога медијатора у фази појашњавања тема;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе појашњавања тема;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе појашњавања тема;
– провежбавање процеса медијације – фаза појашњавања тема.

ТРЕЋИ ДАН 3.

4) Мапирање интереса/страховања и умножавање предлога решења (1 час):
– карактеристике фазе мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– улога медијатора у фази мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора
начини превазилажења тешкоћа током фазе мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– провежбавање процеса медијације – фаза мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– умножавање предлога решења;
– карактеристике фазе умножавање предлога решења;
– улога медијатора у фази умножавање предлога решења;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе умножавање предлога решења;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе умножавање предлога решења;
–провежбавање процеса медијације – фаза умножавање предлога решења.

5) Завршно преговарање и изградња споразума (и прављење родитељског плана) (1 час):
– карактеристике фазе завршно преговарање и евалуација понуђених решења;
– улога медијатора у фази завршног преговарања и евалуација понуђених решења;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе завршног преговарања и евалуација понуђених решења;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе завршног преговарања и евалуација понуђених решења;
– провежбавање процеса медијације – фаза завршно преговарање и евалуација понуђених решења;
– изградња споразума; прављење родитељског плана/карактеристике фазе медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– улога медијатора у фази медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– провежбавање процеса медијације – фаза медијацијски споразум и прављење родитељског плана.

ЧЕТВРТИ ДАН 4.
Упознавање са вештинама и техникама вођења поступка породичне медијације са теоријским излагањима и практичним вежбама кроз следеће теме:

1) Породична медијација у раду са јаким осећањима (између чланова породице) и са паровима који су у продубљеном конфликту (1 час):
– системски приступ у разумевању односа између партнера код којих су присутне јаке емоције;
– вештине за примену медијације у раду са јаким осећањима;
– породична медијација у раду са паровима који су у продубљеном конфликту;
– начини и специфичне вештине које су потребне медијаторима у разговорима са паровима чија је оријентација окривљавање, оптуживање и кажњавање;
– могући приступом (начини и специфичне вештине) у раду са паровима који су у продубљеном конфликту.

2) Правне последице престанка брака и ванбрачне заједнице (1 час):
– правна питања као контекст породичне медијације:
дете под родитељским старањем, родитељско право над дететом које живи са родитељима; улога органа старатељства (превентивни и корективни надзор над вршењем родитељског права); родитељско право при одвојеном животу родитеља: заједничко вршење родитељског права (физички и правно заједничко вршење родитељског права), самостално вршење родитељског права (права родитеља који не врши самостално родитељско право; правни путеви за заједничко и самостално вршење родитељског права (иницирање поступка по споразуму или по тужби).

3) Правна питања која се разрешавају у породичној медијацији (1 час):
– вршење родитељског права, деоба брачне/ванбрачне тековине;
– заједничко и самостално вршење родитељског права;
– унапређење способности препознавања индикација и контраиндикација за опредељивање за самостално или заједничко вршење родитељског права, страна у спору.

4) Укључивање деце у медијацију и модели укључивања деце у поступак медијације (1 час):
– укључивање деце у циљу обезбеђења најбољег интереса.
– приступи у односу према деци и њиховом укључивању у медијацију.
– модели укључивања деце
– стандарди укључивања деце – предуслови и начини.
– законски оквир и право деце на партиципацију; пословна способност деце
– директно укључивање деце – предуслови укључивања; смернице у раду са децом; фактори који утичу на компетенције за директно консултовање (способности, вештине); препоруке за и против одлуке о директном консултовању;
– индиректно укључивање деце у поступак медијације – основни кораци и поруке родитељима у поступку.

5) Разграничавање домена у раду и завршна евалуација (1 час):
– различити домени рада: информисање, медијација, саветовање, терапија, заштита.
Kритеријуми за разграничење домена;
– евалуација семинара.

О ПРЕДАВАЧИМА:

Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић

• Професор и предавач на Факултету политичких наука, предмет Увод у медијацију на програму Мастер студије социјалног рада;
• Оснивач и руководилац програма Специјалистичких академских двогодишњих студија из медијације на ФПН;
• Аутор је и тренер више акредитованих обука код Републичког завода за социјалну заштиту за основну обуку, као и примену медијације у областима породичних односа, између жртава и малолетних учиниоца кривичних дела, дискриминације, мобинга;
• Аутор је више научних и стручних радова и публикација из ове области.

Вера Деспотовић, специјалиста медијације и породични психотерапеут

• Предавач на Факултету за медије и комуникације, на департману за социјални рад. Има двадесетогодишње искуство у примени психотерапије и медијације у раду с паровима и
породицама, у Саветовалишту за брак и породицу града Београда. Праксу медијације спроводи у области породичних спорова; у раду са малолетним починиоцима кривичних дела и оштећених страна; у случајевима злостављања на раду и у случајевима дискриминације. Извршна је директорка НВО „Удружење медијатора Србије“. Има вишегодишње искуство у реализацији основног програма обуке за медијаторе, у Србији и региону. Ауторка и реализаторка више специјализованих програма обуке.

Владан Јовановић, дипломирани правник, специјалиста медијације

• Аутор, реализатор и учесник у реализацији бројних међународних, регионалних, националних и локалних стручних скупова и пројеката; аутор и коаутор више стручних публикација, приручника и стручних радова;
• Регионални самостални консултант у области специјалне заштите, породичног права, права детета, људских и мањинских права. Консултант на бројним системским пројектима у Србији, Босни и Херцеговини, Црној Гори и Албанији за потребе влада односно ресорних министарстава у наведеним државама.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.


Образац пријаве *Медијација у породичним споровима