Views: 0

КУРС БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО 1

По чему је овај курс специфичан?

Полазници који заврше курс Буџетско рачуноводство 1 стичу основно знање, које им омогућава разумевање буџетског рачуноводства, што је тешко остварљиво у условима данашње примене електронских програма. Курс се састоји из теоријског и практичног дела.

На који начин се на курсу практично ради?

Почетни биланс – Извештај о билансу стања

Полазници на сваком кораку самостално раде, уз подршку предавача.  

Сви полазници курса, без обзира на то да ли га прате онлајн или уживо, добијају бланко задатак ‒ од почетног биланса, описних промена са потребним подацима, на основу којих се контирају промене на средствима и изворима средстава, а након контирања проводе кроз дневник главне књиге. На основу контираних промена отварају се конта главне књиге, уносе почетна стања из почетног биланса и врше књижења на контима.

На основу прокњижених контираних промена на контима главне књиге сачињава се закључни лист, утврђује се финансијски резултат и попуњава Образац 1 ‒ Биланс стања, као један од образаца који сачињавају Завршни рачун буџета.

Који радни материјал се добија на курсу?

Полазници добијају две врсте материјала: скрипту из које уче и бланко задатак у штампаној верзији, на сам дан полагања. Сви часови се снимају, што учесницима пружа могућност накнадног прегледа снимка уколико су пропустили неко од предавања. Полагање се одвија уживо, у простору ЈП Службени гласник, Јована Ристића 1, у Београду.  

Ко су предавачи?

  • Хасан Берберовић, дипл. економиста, дугогодишњи виши буџетски инспектор Министарства финансија Републике Србије и ревизор у јавном сектору
  • Надежда Тошић, доктор правних наука из области буџетског система и контроле