Медијација у породичним споровима

10.04 – 13.04.2023.

Обука се одржава онлајн преко ZOOM апликације / од 16.00 do 20.00 часова

Категорија:

Опис

Аутори програма и предавачи су:
• Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић, професор на Факултету политичких наука
Владан Јовановић, дипломирани правник, специјалиста медијације
Вера Деспотовић, специјалиста медијације и породични психотерапеут


Намењена је медијаторима који су завршили основну обуку за посреднике и желе да се специјализују за област породичних односа. Могућност похађања обуке имају сви медијатори без обзира на основно занимање.
Обука се спроводи у четири радна дана. У току једног радног дана обука траје пет часова од по 45 минута.


Котизација: 15.000,00 динара + ПДВ
Полазницима који су завршили основну обуку за посреднике у „Службеном гласнику“ одобрава се попуст од 20%


Учесницима семинара обезбеђени су:
предавање, вежбе, обука и саветодавна подршка.
радни материјал у електронском облику
сертификат о завршеној обуци
потврду о похађању 20 часова (15 сати) стручног усавршавања за продужење лиценце
чланство у Клубу читалаца уз 25% попуста на сва Гласникова издања књига


Обука се одржава онлајн
преко ZOOM апликације

САДРЖАЈ ОБУКЕ И РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА
Програм обуке из медијације у породичним споровима спроводи се у четири радна дана.
У току једног радног дана обука траје пет часова од по 45 минута.


ПРВИ ДАН 1.
Упознавање са учесницима програма и уводним темама којe се односе на специфичности породичне медијације и теме у вези са породичним и партнерским функционисањем/разводом брака.
1) Специфичности породичне медијације (1 час):
– разлике између медијације и других сродних приступа у разрешавању породичних конфликата;
– области примене породичне медијације;
– специфична знања и вештине које породични медијатор треба да поседује за вођење процеса медијације.
2) Породично и партнерско функционисање (1 час):
– концепт и фазе животног циклуса породице;
– развојна и динамичка димензија породичног система;
– развојни процеси мењања породице и главне промене;
– транзиције кроз које породица пролази током свог животног циклуса;
– карактеристике партнерских односа/супсистема;
– типичне фазе развоја партнерских релација;
– врсте брачних конфликата.
3) Развод брака и деца у разведеном породичном систему (1 час):
– главне карактеристике процеса развода брака (кроз перспективу развода као породичног догађаја);
– модел животних циклуса породице у разводу;
– породичне трансформације током процеса развода;
– деца у разведеном породичном систему;
– развојне потребе деце;
– потребе деце у току развода и у постразводној фази.
4) Ефекти развода на децу и најбољи интерес детета (1 час):
– најчешћи фактори који неповољно утичу на прилагођавање деце током процеса развода родитеља;
– фактори који могу допринети изградњи самопоуздања и осећаја компетенције и сигурности код детета током развода родитеља.
5) Најбољи интерес деце у току процеса развода и у постразводној фази (1 час):
– најбољи интерес детета – концепт и специфични критеријуми за утврђивање најбољег интереса деце;
– водичи добре праксе;
– УН повеља о правима деце;
– задаци за родитеље и задаци који се постављају пред децу.

ДРУГИ ДАН 2.
Овладавање знањима о породичној медијацији регулисаној Породичним законом и правима детета и родитељским правом и упознавање са вештинама и техникама вођења поступка посредовања у одређеним специфичним ситуацијама.
1) Породична медијација у Породичном закону (1 час) :
– мирење и нагодба, услови за мирење, индикације за поступак нагодбе, улога суда, улога органа старатељства/центра за социјални рад и друге организације оспособљене за посредовање у породичним односима, комуникација између суда и органа старатељства/друге организације оспособљене за посредовање у породичним односима.
2) Права детета дефинисана Породичним законом (1 час):
– право детета дефинисана Породичним законом;
– угроженост појединих права детета током развода и начина заштите права детета.
3) Родитељско право (1 час):
– старање о детету и компоненте старања о детету (чување и подизање детета, васпитавање, образовање, заступање, издржавање, управљање и располагање имовином детета).
4) Дисбаланс у моћи и насиље у породици (1 час):
– дефинисање моћи у односима;
– најчешће испољени облици моћи у односима у нашој култури;
– раздвајање проблематичних аспеката моћи од оних у којима не долази до нарушавања права других;
– обрасци моћи и успостављање баланса;
– унапређење способности за препознавање обрасца моћи у односима и унапређење вештина балансирања односа.
5) Родно осетљив приступ у породичној медијацији (1 час):
– разлике између појмова пола и рода;
– карактеристике родно осетљивог приступа у медијацији;
– технике и интервенције које могу бити коришћене у овом приступу током медијације.

ТРЕЋИ ДАН 3.
Упознавање са вештинама и техникама вођења поступка породичне медијације са практичним вежбама кроз следеће теме:
1) Припрема за медијацију и процес/фазе породичне медијације (1 час):
– познавање са неопходним предусловима за отпочињање медијације;
– процес и фазе породичне медијације;
– уводна сеанса: увод у медијацију и фокусирање на децу;
– дефиниција проблема;
– размена и разјашњење (индивидуални кокуси);
– редефиниција проблема;
– кларификација/појашњавање тема;
– трагање за различитим могућностима решења;
– завршно преговарање/евалуације понуђених решења;
– изградња споразума.
2) Почетак медијације и изношење битних аспеката проблема (1 час):
– представљање почетка медијације: уводна реч, договор око правила, сагласност за учествовање, представљање поступка и улоге медијатора;
– развијање вештине започињања медијације;
– фаза фокусирање на децу;
– провежбавање процеса медијације – уводна сеанса: увод у медијацију и фокусирање на децу;
– изношење битних аспеката проблема;
– карактеристике фазе изношења битних аспеката спора;
– улога медијатора у фази изношења битних аспеката спора;
– потенцијални ризици/тешкоће током изношења битних аспеката спора;
– начини превазилажења тешкоћа током изношења битних аспеката спора;
– провежбавање процеса медијације фаза изношење битних аспеката спора.
3) Размена разјашњавање и кларификација/појашњавање тема (1 час):
– карактеристике фазе размена и разјашњавање и редефинисање проблема;
– улога медијатора у фази размена и разјашњавање и редефинисање проблема;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе размена и разјашњавања и редефинисање проблема;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе размена и разјашњавања и редефинисање проблема;
– провежбавање процеса медијације фаза размена и разјашњавања и редефинисање проблема;
– кларификација/појашњавање тема;
– карактеристике фазе појашњавање тема;
– улога медијатора у фази појашњавања тема;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе појашњавања тема;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе појашњавања тема;
– провежбавање процеса медијације – фаза појашњавања тема.

4) Мапирање интереса/страховања и умножавање предлога решења (1 час):
– карактеристике фазе мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– улога медијатора у фази мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора начини превазилажења тешкоћа током фазе мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– провежбавање процеса медијације фаза мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– умножавање предлога решења;
– карактеристике фазе умножавање предлога решења;
– улога медијатора у фази умножавање предлога решења;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе умножавање предлога решења;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе умножавање предлога решења;
–провежбавање процеса медијације фаза умножавање предлога решења.
5) Завршно преговарање и изградња споразума (и прављење родитељског плана) (1 час):
– карактеристике фазе завршно преговарање и евалуација понуђених решења;
– улога медијатора у фази завршног преговарања и евалуација понуђених решења;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе завршног преговарања и евалуација понуђених решења;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе завршног преговарања и евалуација понуђених решења;
– провежбавање процеса медијације – фаза завршно преговарање и евалуација понуђених решења;
– изградња споразума; прављење родитељског плана/карактеристике фазе медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– улога медијатора у фази медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– провежбавање процеса медијације – фаза медијацијски споразум и прављење родитељског плана.

ЧЕТВРТИ ДАН 4.
Упознавање са вештинама и техникама вођења поступка породичне медијације са теоријским излагањима и практичним вежбама кроз следеће теме:
1) Породична медијација у раду са јаким осећањима (између чланова породице) и са паровима који су у продубљеном конфликту (1 час):
– системски приступ у разумевању односа између партнера код којих су присутне јаке емоције;
– вештине за примену медијације у раду са јаким осећањима;
– породична медијација у раду са паровима који су у продубљеном конфликту;
– начини и специфичне вештине које су потребне медијаторима у разговорима са паровима чија је оријентација окривљавање, оптуживање и кажњавање;
– могући приступом (начини и специфичне вештине) у раду са паровима који су у продубљеном конфликту.
2) Правне последице престанка брака и ванбрачне заједнице (1 час):
– правна питања као контекст породичне медијације:
дете под родитељским старањем, родитељско право над дететом које живи са родитељима; улога органа старатељства (превентивни и корективни надзор над вршењем родитељског права); родитељско право при одвојеном животу родитеља: заједничко вршење родитељског права (физички и правно заједничко вршење родитељског права), самостално вршење родитељског права (права родитеља који не врши самостално родитељско право; правни путеви за заједничко и самостално вршење родитељског права (иницирање поступка по споразуму или по тужби).
3) Правна питања која се разрешавају у породичној медијацији (1 час):
– вршење родитељског права, деоба брачне/ванбрачне тековине;
– заједничко и самостално вршење родитељског права;
– унапређење способности препознавања индикација и контраиндикација за опредељивање за самостално или заједничко вршење родитељског права, страна у спору.
4) Укључивање деце у медијацију и модели укључивања деце у поступак медијације (1 час):
– укључивање деце у циљу обезбеђења најбољег интереса.
– приступи у односу према деци и њиховом укључивању у медијацију.
– модели укључивања деце
– стандарди укључивања деце – предуслови и начини.
– законски оквир и право деце на партиципацију; пословна способност деце
– директно укључивање деце – предуслови укључивања; смернице у раду са децом; фактори који утичу на компетенције за директно консултовање (способности, вештине); препоруке за и против одлуке о директном консултовању;
– индиректно укључивање деце у поступак медијације – основни кораци и поруке родитељима у поступку.
5) Разграничавање домена у раду и завршна евалуација (1 час):
– различити домени рада: информисање, медијација, саветовање, терапија, заштита.
Kритеријуми за разграничење домена;
– евалуација семинара.

О ПРЕДАВАЧИМА:
Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић
Професор и предавач на Факултету политичких наука, предмет Увод у медијацију на програму Мастер студије социјалног рада;
Оснивач и руководилац програма Специјалистичких академских двогодишњих студија из медијације на ФПН;
Аутор је и тренер више акредитованих обука код Републичког завода за социјалну заштиту за основну обуку, као и примену медијације у областима породичних односа, између жртава и малолетних учиниоца кривичних дела, дискриминације, мобинга;
Аутор је више научних и стручних радова и публикација из ове области.
Вера Деспотовић, специјалиста медијације и породични психотерапеут
Предавач на Факултету за медије и комуникације, на департману за социјални рад. Има двадесетогодишње искуство у примени психотерапије и медијације у раду с паровима и
породицама, у Саветовалишту за брак и породицу града Београда. Праксу медијације спроводи у области породичних спорова; у раду са малолетним починиоцима кривичних дела и оштећених страна; у случајевима злостављања на раду и у случајевима дискриминације. Извршна је директорка НВО „Удружење медијатора Србије“. Има вишегодишње искуство у реализацији основног програма обуке за медијаторе, у Србији и региону. Ауторка и реализаторка више специјализованих програма обуке.
Владан Јовановић, дипломирани правник, специјалиста медијације
Аутор, реализатор и учесник у реализацији бројних међународних, регионалних, националних и локалних стручних скупова и пројеката; аутор и коаутор више стручних публикација, приручника и стручних радова;
Регионални самостални консултант у области специјалне заштите, породичног права, права детета, људских и мањинских права. Консултант на бројним системским пројектима у Србији, Босни и Херцеговини, Црној Гори и Албанији за потребе влада односно ресорних министарстава у наведеним државама

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.


Рецензије

Још нема коментара.

Будите први који ће написати рецензију за „Медијација у породичним споровима“

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *