Медијација у породичним споровима

10.04 – 13.04.2023.

Обука се одржава онлајн преко ZOOM апликације / од 16.00 do 20.00 часова

Категорија:

Опис

Views: 0

Аутори програма и предавачи су:
• Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић, професор на Факултету политичких наука
Владан Јовановић, дипломирани правник, специјалиста медијације
Вера Деспотовић, специјалиста медијације и породични психотерапеут


Намењена је медијаторима који су завршили основну обуку за посреднике и желе да се специјализују за област породичних односа. Могућност похађања обуке имају сви медијатори без обзира на основно занимање.
Обука се спроводи у четири радна дана. У току једног радног дана обука траје пет часова од по 45 минута.


Котизација: 15.000,00 динара + ПДВ
Полазницима који су завршили основну обуку за посреднике у „Службеном гласнику“ одобрава се попуст од 20%


Учесницима семинара обезбеђени су:
предавање, вежбе, обука и саветодавна подршка.
радни материјал у електронском облику
сертификат о завршеној обуци
потврду о похађању 20 часова (15 сати) стручног усавршавања за продужење лиценце
чланство у Клубу читалаца уз 25% попуста на сва Гласникова издања књига


Обука се одржава онлајн
преко ZOOM апликације

САДРЖАЈ ОБУКЕ И РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА
Програм обуке из медијације у породичним споровима спроводи се у четири радна дана.
У току једног радног дана обука траје пет часова од по 45 минута.


ПРВИ ДАН 1.
Упознавање са учесницима програма и уводним темама којe се односе на специфичности породичне медијације и теме у вези са породичним и партнерским функционисањем/разводом брака.
1) Специфичности породичне медијације (1 час):
– разлике између медијације и других сродних приступа у разрешавању породичних конфликата;
– области примене породичне медијације;
– специфична знања и вештине које породични медијатор треба да поседује за вођење процеса медијације.
2) Породично и партнерско функционисање (1 час):
– концепт и фазе животног циклуса породице;
– развојна и динамичка димензија породичног система;
– развојни процеси мењања породице и главне промене;
– транзиције кроз које породица пролази током свог животног циклуса;
– карактеристике партнерских односа/супсистема;
– типичне фазе развоја партнерских релација;
– врсте брачних конфликата.
3) Развод брака и деца у разведеном породичном систему (1 час):
– главне карактеристике процеса развода брака (кроз перспективу развода као породичног догађаја);
– модел животних циклуса породице у разводу;
– породичне трансформације током процеса развода;
– деца у разведеном породичном систему;
– развојне потребе деце;
– потребе деце у току развода и у постразводној фази.
4) Ефекти развода на децу и најбољи интерес детета (1 час):
– најчешћи фактори који неповољно утичу на прилагођавање деце током процеса развода родитеља;
– фактори који могу допринети изградњи самопоуздања и осећаја компетенције и сигурности код детета током развода родитеља.
5) Најбољи интерес деце у току процеса развода и у постразводној фази (1 час):
– најбољи интерес детета – концепт и специфични критеријуми за утврђивање најбољег интереса деце;
– водичи добре праксе;
– УН повеља о правима деце;
– задаци за родитеље и задаци који се постављају пред децу.

ДРУГИ ДАН 2.
Овладавање знањима о породичној медијацији регулисаној Породичним законом и правима детета и родитељским правом и упознавање са вештинама и техникама вођења поступка посредовања у одређеним специфичним ситуацијама.
1) Породична медијација у Породичном закону (1 час) :
– мирење и нагодба, услови за мирење, индикације за поступак нагодбе, улога суда, улога органа старатељства/центра за социјални рад и друге организације оспособљене за посредовање у породичним односима, комуникација између суда и органа старатељства/друге организације оспособљене за посредовање у породичним односима.
2) Права детета дефинисана Породичним законом (1 час):
– право детета дефинисана Породичним законом;
– угроженост појединих права детета током развода и начина заштите права детета.
3) Родитељско право (1 час):
– старање о детету и компоненте старања о детету (чување и подизање детета, васпитавање, образовање, заступање, издржавање, управљање и располагање имовином детета).
4) Дисбаланс у моћи и насиље у породици (1 час):
– дефинисање моћи у односима;
– најчешће испољени облици моћи у односима у нашој култури;
– раздвајање проблематичних аспеката моћи од оних у којима не долази до нарушавања права других;
– обрасци моћи и успостављање баланса;
– унапређење способности за препознавање обрасца моћи у односима и унапређење вештина балансирања односа.
5) Родно осетљив приступ у породичној медијацији (1 час):
– разлике између појмова пола и рода;
– карактеристике родно осетљивог приступа у медијацији;
– технике и интервенције које могу бити коришћене у овом приступу током медијације.

ТРЕЋИ ДАН 3.
Упознавање са вештинама и техникама вођења поступка породичне медијације са практичним вежбама кроз следеће теме:
1) Припрема за медијацију и процес/фазе породичне медијације (1 час):
– познавање са неопходним предусловима за отпочињање медијације;
– процес и фазе породичне медијације;
– уводна сеанса: увод у медијацију и фокусирање на децу;
– дефиниција проблема;
– размена и разјашњење (индивидуални кокуси);
– редефиниција проблема;
– кларификација/појашњавање тема;
– трагање за различитим могућностима решења;
– завршно преговарање/евалуације понуђених решења;
– изградња споразума.
2) Почетак медијације и изношење битних аспеката проблема (1 час):
– представљање почетка медијације: уводна реч, договор око правила, сагласност за учествовање, представљање поступка и улоге медијатора;
– развијање вештине започињања медијације;
– фаза фокусирање на децу;
– провежбавање процеса медијације – уводна сеанса: увод у медијацију и фокусирање на децу;
– изношење битних аспеката проблема;
– карактеристике фазе изношења битних аспеката спора;
– улога медијатора у фази изношења битних аспеката спора;
– потенцијални ризици/тешкоће током изношења битних аспеката спора;
– начини превазилажења тешкоћа током изношења битних аспеката спора;
– провежбавање процеса медијације фаза изношење битних аспеката спора.
3) Размена разјашњавање и кларификација/појашњавање тема (1 час):
– карактеристике фазе размена и разјашњавање и редефинисање проблема;
– улога медијатора у фази размена и разјашњавање и редефинисање проблема;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе размена и разјашњавања и редефинисање проблема;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе размена и разјашњавања и редефинисање проблема;
– провежбавање процеса медијације фаза размена и разјашњавања и редефинисање проблема;
– кларификација/појашњавање тема;
– карактеристике фазе појашњавање тема;
– улога медијатора у фази појашњавања тема;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе појашњавања тема;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе појашњавања тема;
– провежбавање процеса медијације – фаза појашњавања тема.

4) Мапирање интереса/страховања и умножавање предлога решења (1 час):
– карактеристике фазе мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– улога медијатора у фази мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора начини превазилажења тешкоћа током фазе мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– провежбавање процеса медијације фаза мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– умножавање предлога решења;
– карактеристике фазе умножавање предлога решења;
– улога медијатора у фази умножавање предлога решења;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе умножавање предлога решења;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе умножавање предлога решења;
–провежбавање процеса медијације фаза умножавање предлога решења.
5) Завршно преговарање и изградња споразума (и прављење родитељског плана) (1 час):
– карактеристике фазе завршно преговарање и евалуација понуђених решења;
– улога медијатора у фази завршног преговарања и евалуација понуђених решења;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе завршног преговарања и евалуација понуђених решења;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе завршног преговарања и евалуација понуђених решења;
– провежбавање процеса медијације – фаза завршно преговарање и евалуација понуђених решења;
– изградња споразума; прављење родитељског плана/карактеристике фазе медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– улога медијатора у фази медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– провежбавање процеса медијације – фаза медијацијски споразум и прављење родитељског плана.

ЧЕТВРТИ ДАН 4.
Упознавање са вештинама и техникама вођења поступка породичне медијације са теоријским излагањима и практичним вежбама кроз следеће теме:
1) Породична медијација у раду са јаким осећањима (између чланова породице) и са паровима који су у продубљеном конфликту (1 час):
– системски приступ у разумевању односа између партнера код којих су присутне јаке емоције;
– вештине за примену медијације у раду са јаким осећањима;
– породична медијација у раду са паровима који су у продубљеном конфликту;
– начини и специфичне вештине које су потребне медијаторима у разговорима са паровима чија је оријентација окривљавање, оптуживање и кажњавање;
– могући приступом (начини и специфичне вештине) у раду са паровима који су у продубљеном конфликту.
2) Правне последице престанка брака и ванбрачне заједнице (1 час):
– правна питања као контекст породичне медијације:
дете под родитељским старањем, родитељско право над дететом које живи са родитељима; улога органа старатељства (превентивни и корективни надзор над вршењем родитељског права); родитељско право при одвојеном животу родитеља: заједничко вршење родитељског права (физички и правно заједничко вршење родитељског права), самостално вршење родитељског права (права родитеља који не врши самостално родитељско право; правни путеви за заједничко и самостално вршење родитељског права (иницирање поступка по споразуму или по тужби).
3) Правна питања која се разрешавају у породичној медијацији (1 час):
– вршење родитељског права, деоба брачне/ванбрачне тековине;
– заједничко и самостално вршење родитељског права;
– унапређење способности препознавања индикација и контраиндикација за опредељивање за самостално или заједничко вршење родитељског права, страна у спору.
4) Укључивање деце у медијацију и модели укључивања деце у поступак медијације (1 час):
– укључивање деце у циљу обезбеђења најбољег интереса.
– приступи у односу према деци и њиховом укључивању у медијацију.
– модели укључивања деце
– стандарди укључивања деце – предуслови и начини.
– законски оквир и право деце на партиципацију; пословна способност деце
– директно укључивање деце – предуслови укључивања; смернице у раду са децом; фактори који утичу на компетенције за директно консултовање (способности, вештине); препоруке за и против одлуке о директном консултовању;
– индиректно укључивање деце у поступак медијације – основни кораци и поруке родитељима у поступку.
5) Разграничавање домена у раду и завршна евалуација (1 час):
– различити домени рада: информисање, медијација, саветовање, терапија, заштита.
Kритеријуми за разграничење домена;
– евалуација семинара.

О ПРЕДАВАЧИМА:
Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић
Професор и предавач на Факултету политичких наука, предмет Увод у медијацију на програму Мастер студије социјалног рада;
Оснивач и руководилац програма Специјалистичких академских двогодишњих студија из медијације на ФПН;
Аутор је и тренер више акредитованих обука код Републичког завода за социјалну заштиту за основну обуку, као и примену медијације у областима породичних односа, између жртава и малолетних учиниоца кривичних дела, дискриминације, мобинга;
Аутор је више научних и стручних радова и публикација из ове области.
Вера Деспотовић, специјалиста медијације и породични психотерапеут
Предавач на Факултету за медије и комуникације, на департману за социјални рад. Има двадесетогодишње искуство у примени психотерапије и медијације у раду с паровима и
породицама, у Саветовалишту за брак и породицу града Београда. Праксу медијације спроводи у области породичних спорова; у раду са малолетним починиоцима кривичних дела и оштећених страна; у случајевима злостављања на раду и у случајевима дискриминације. Извршна је директорка НВО „Удружење медијатора Србије“. Има вишегодишње искуство у реализацији основног програма обуке за медијаторе, у Србији и региону. Ауторка и реализаторка више специјализованих програма обуке.
Владан Јовановић, дипломирани правник, специјалиста медијације
Аутор, реализатор и учесник у реализацији бројних међународних, регионалних, националних и локалних стручних скупова и пројеката; аутор и коаутор више стручних публикација, приручника и стручних радова;
Регионални самостални консултант у области специјалне заштите, породичног права, права детета, људских и мањинских права. Консултант на бројним системским пројектима у Србији, Босни и Херцеговини, Црној Гори и Албанији за потребе влада односно ресорних министарстава у наведеним државама

 


Рецензије

Још нема коментара.

Будите први који ће написати рецензију за „Медијација у породичним споровима“

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *